Prvi i najvažniji korak u odgovornom korištenju proizvoda za zaštitu bilja je detaljno čitanje upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje ovih proizvoda.Odgovoran korisnik proizvoda za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.

Nakon primjene proizvoda za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe proizvoda za zaštitu bilja.

ISPIRANJE AMBALAŽE, kada je to moguće, je osnovni element pravilne primjene. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može onečistiti okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Nakon što je je ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikuplja ambalažu od sredstava za zaštitu bilja svojih članica i članica CROCPA EKO MODEL na 4 osnovna načina:

  1. Postavljanje odgovarajućih spremnika na veliki broj lokaliteta u cijeloj Republici Hrvatskoj gdje se može odložiti pravilno isprana ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno fizičkim osobama, odnosno malim korisnicima sredstava za zaštitu bilja koji ne trebaju propisani dokument - prateći list – kao dokaz da su pravilno postupili s ambalažom.

  2. Otpadna ambalaža se može vratiti i svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u jednom od skladišta tvrtke C.I.A.K. d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek) gdje će prilikom preuzimanja ambalaže C.I.A.K. d.o.o. ovjeriti prateći list. 

  3. Akcije sakupljanja ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) – Akcija prateći list - koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom odvija se na određenim punktovima po županijama. Takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. 

  4. Direktno sakupljanje ambalažnog otpada na skladištima korisnika za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno je velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja (npr. bivši kombinati) koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. na poziv korisnika kamionima skuplja praznu ambalažu samo članova CROCPA EKO MODEL-a. Uvjet pojedinačnog dolaska je da korisnik posjeduje barem 100 kg ambalaže ili 1 m3. Zahtjev za pojedinačni dolazak podnosi se tvrtki CIAK d.o.o.

    Više informacija na stranici www.crocpa.hr

Autorsko pravo © Bayer AG