ASCRA XPRO je fungicid za suzbijanje svih bolesti pšenice i ječma, može se primjeniti u svim razvojnim fazama.

Najbolji rezultat s najvećim utjecajem na prinos postiže se primjenom u fazi zastavice u dozi od 1 l/ha.

Osim fungicidnog učinka, Ascra biljkama osigurava poboljšani razvoj korjena, toleranciju na sušu te bolju iskoristivost dušičnih hranjiva.Sastav

protiokonazol 130 g/L
biksafen 65 g/L
fluopiram 65g/L

 

Formulacija

 

koncentrat za emulziju (EC)

   

Kulture i primjene

Pšenica

Za suzbijanje parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides), žute hrđe (Puccinia striiformis), smeđe hrđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Parastagonospora nodorum = Septoria nodorum), fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) i snježne plijesni (Microdochium nivale).

Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na pšenici je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

 

Raž

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe hrđe (Puccinia recondita), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides).

Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na raži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

 

Pšenoraž

Za suzbijanje sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Parastagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđe hrđe (Puccinia recondita), pepelnice (Erysiphe graminis), fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.) i snježne plijesni (Microdochium nivale).

Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na pšenoraži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

 

Ječam

Za suzbijanje parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides), smeđe hrđe (Puccinia hordei), pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), ramularijske pjegavosti (Ramularia collo-cygni).

Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na ječmu je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

 

Zob

Za suzbijanje peplnice (Erysiphe graminis), narančaste hrđe (Puccinia coronata f. sp. avenae), parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides).

Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na zobi je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

 

Upute za uporabu

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u pšenici, raži i pšenoraži.

Plodored: U slučaju propadanja usjeva 3 mjeseca nakon primjene sredstva ASCRA XPRO ne smije se saditi lisnato povrće. Sve ostale kulture mogu se sijati/saditi bez ograničenja plodoreda. Tlo na kojem je primjenjivano sredstvo potrebno je preorati prije daljnje sjetve ili sadnje.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

 

 

Priprema sredstva za primjenu:

1. Čistom vodom napuniti spremnik prskalice do polovice kapaciteta;

2. Uključiti miješalicu i ostaviti da radi čitavo vrijeme pripreme škropiva;

3. Potrebnu količinu sredstva dodati u spremnik stroja za primjenu;

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode.

Pripremljeno škropivo treba utrošiti odmah nakon pripreme (najkasnije u roku 1-2 sata). Na putu do parcele ostaviti  miješalicu uključenu. U slučaju stanki škropivo se prije ponovne upotrebe mora dobro promiješati.

 

 

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Sredstvo ASCRA XPRO sadrži tri aktivne tvari: biksafen, fluopiram i protiokonazol.  Biksafen i fluopiram su aktivne tvari iz kemijske skupine pirazol-karboksamidi. Inhibiraju djelovanje enzima sukcinat dehidrogenaza (SDHI), odnosno mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Širokog su spektra djelovanja. U biljci se vežu na voštani sloj. Fluopiram se premješta translaminarno, a biksafen lokosistemično te imaju preventivno i kurativno djelovanje. Protiokonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. Inhibira djelovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u staničnim membranama. Širokog je spektra djelovanja. U biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje.  

 

Strategija sprječavanja rezistentnosti: Sredstvo ASCRA XPRO kombinacije je tri aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja, što umanjuje rizik od pojave i razvoja rezistentnosti. Bez obzira na to, u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva ASCRA XPRO neophodno je primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti. Potrebno je držati se ograničenja u vezi maksimalnog broja primjena i uvijek koristiti propisanu količinu sredstva. Sredstvo je preporučljivo primjenjivati preventivno ili najkasnije u početnim fazama razvoja bolesti te izbjegavati kurativnu primjenu sredstva.

 

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od svijetla, sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od smrzavanja.

 

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dopuštena.

 

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva ASCRA XPRO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ASCRA XPRO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

 

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

 

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

 

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

 

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG