Profiler je kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Profiler je nadogradnja Verite. Aktivnu tvar fenamidon zamijenila je aktivna tvar fluopikolid, koju odlikuje jedinstven način djelovanja. Profiler jamči još kvalitetniju zaštitu od peronospore vinove loze, a to omogućava osnovu kvalitetnog uroda u najosjetljivijim razvojnim fazama vinove loze.
Sastav
Fluopikolid (4,4 %), Fosetil-Al (66,7 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova  loza

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Primijeniti u količini od 250-300 g sredstva na 1000 m² uz utrošak 800-1000 l vode/ha u razmacima od 12-14 dana.

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja
Može se najviše 2 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12 -14 dana. Ukoliko se u vegetaciji protiv pepelnice primjenjuje fungicid Luna experience jedan put tada je maksimalno dozvoljena jedna primjena Profilera najkasnije do početka rasta bobica. Ukoliko se Luna experience koristi dva puta protiv pepelnice, primjena Profilera nije dozvoljena.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati s mankozebom, propinebom i lužnatim preparatima. Miješanje fungicida Profiler i Luna experience nije dozvoljeno.

Skladištenje i čuvanje
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 30 °C.

Zaštita okoliša
Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije bacati u kanale i kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine. Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG