Verita® je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi. Štiti potpuno sve dijelove vinove loze (i jedva razvijene bobice, koje su još pokrivene cvjetnom kapicom). Već nakon 30 minuta biljka ga upije i najkasnije 2 sata nakon prskanja niti moguća jaka kiša ne može ga više isprati. Pripravak ne djeluje negativno na vrenje i kakvoću vina.
Sastav
Fosetil-Al (66,7 %), Fenamidon (4,44 %)
Formulacija Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja 250 g; 1 kg
   

Kulture i primjene

Vinova loza

Plamenjača(Plasmopara viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,25 - 0,3 % (250 - 300 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l/ha vode. Može se koristiti 3 puta u razmacima od 14 dana od početka cvatnje. Ima sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

Upute za uporabu

Priprema sredstva za upotrebu
Odmjerenu količinu Verite® valja izmiješati s malo vode da se dobije fina kaša bez grudica, a zatim se kaša ulije u spremnik prskalice, koji je do pola ispunjen vodom i nakon toga dolije preostala količina vode. Neprestano se miješa dok se ne dobije jednolična suspenzija. Pripravljeno škropivo treba odmah utrošiti.

Ograničenja
Sredstvo se smije primjeniti 3 puta u vegetaciji.

Miješanje
Verita® se ne smije miješati s bakrenim preparatima, folijarnim gnojivima i akaricidima na bazi amitraza. Verita je kompatibilna sa brojnim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije miješanja s bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj pokusnoj površini.

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i mora radeći na najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.


Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG