Alister New


ALISTER NEW je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici.
Sastav
diflufenikan 120 g/L
jodosulfuron 7,5 g/L
mesosulfuron 9 g/L
Formulacija Uljni koncentrat za suspenziju (OD)
   

Kulture i primjene

Ozima pšenica

Dobro suzbija sljedeće korove: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius).

 

Proširenje za male namjene:

Pšenoraž i pir - za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1 L/ha, u proljeće u stadijima razvoja kulture od početka busanja do završetka busanja (BBCH 20-29), uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji.

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Radna zabrana: 24 sata.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene za pšenoraž i pir.

Upute za uporabu

Sredstvo se primjenjuje u količini 1L/ha u stadijima razvoja kulture od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29).

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Ako se sredstvo primjenjuje u proljeće u vrijeme busanja pšenice (BBCH 20-29), primijeniti jedanput godišnje. Ako se primjenjuje u jesen (3-9) listova (BBCH 13-19) pšenice), primijeniti jedanput u dvije godine.

Utrošak vode: 200-400 L/ha

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u ozimoj pšenici.

Plodored: Nakon jesenske primjene, s ili bez preoravanja tla, mogu se sijati/saditi ozima i jara pšenica (uključujući durum pšenicu), ozimi i jari ječam, raž, pšenoraž, talijanski ljulj, ozima uljana repica, jari grašak, kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa i krumpir. Uz obavezno preoravanje tla mogu se sijati lucerna (od kolovoza nadalje) i sirak.

Nakon proljetne primjene, s ili bez preoravanja tla, mogu se sijati/saditi talijanski ljulj (od kolovoza nadalje), ozima uljana repica, ozimi i jari ječam, ozima i jara pšenica (uključujući durum pšenicu), pšenoraž,  jari grašak, šećerna repa, suncokret i kukuruz. Uz obavezno preoravanje tla može se sijati lucerna (od kolovoza nadalje).

U slučaju propadanja usjeva ne smiju se sijati suncokret, jari lan, jara uljana repica, krumpir, zob, šećerna repa, soja, ljulj i lucerna.

U slučaju propadanja usjeva, nakon jesenskog primjene, uz obavezno preoravanje tla i nakon četiri (4) mjeseca od primjene, mogu se sijati jara pšenica (uključujući durum pšenicu), jari ječam i jari grašak. Pet (5) mjeseci nakon primjene i uz obavezno preoravanje tla mogu se sijati sirak i kukuruz.

U slučaju propadanja usjeva, nakon proljetne primjene, uz obavezno preoravanje tla može se sijati kukuruz, najmanje 75 dana nakon primjene sredstva. Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva ALISTER NEW spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

 

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu pesticida tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. 

3. Potrebnu količinu sredstva ALISTER NEW uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica. 

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana..

Ograničenja:

Sredstvo ALISTER NEW smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Ako se primjenjuje prije stadija busanja pšenice (3-9 listova (BBCH 13-19)), primjenjuje se jedanput u dvije godine. Ne primjenjivati u razdoblju odvodnje na umjetno dreniranom tlu prije početka busanja pšenice (BBCH 20).

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

 

 

 

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva ALISTER NEW moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ALISTER NEW ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga, kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom, koje također nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

 

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji ili zastupniku.

 

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

O mogućnostima miješanja sredstva ALISTER NEW s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

 

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Mjere zaštite pri radu:

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Spriječiti dodir s kožom i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG