LAUDIS je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i kukuruzu šećercu.

Sastav
Tembotrion (44 g/L)
Formulacija

Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Pakiranja 1 L; 5 L
   

Kulture i primjene

Kukuruz za zrno

Jednogodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće travne korove: obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.

Jednogodišnji širokolisni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Širokolisne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Jednogodišnji širokolisni korovi: bijela loboda (Chenopodium album), veliki dvornik (Polygonum persicaria), šćirevi (Amaranthus spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), dikica (Xanthium strumarium), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia elatior) i dr.

Karenca: 84 dana
Max broj primjena: 1
 
       

Kukuruz za silažu   

Jednogodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće travne korove: obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.

Jednogodišnji širokolisni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m²) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha + 1,25 l/ha (100 ml + 125 ml na 1000 m²). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Širokolisne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²). Suzbija slijedeće širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), osjak (Cirsium arvensis), mišjakinja (Stelaria media), crna pomočnica (Solanum migrum), kužnjak (Datura stramonium) i dr.

Karenca: Ne smije se žeti prije mliječne zriobe.
Max broj primjena: 1
 
       

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
       
Kukuruz šećerac

Jednogodišnji travni korovi
Jednogodišnji širokolisni korovi

Primijeniti u količini 1,75-2,25 L/ha uz utrošak vode 250-300 L/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja do najkasnije 8 listova kukuruza šećerca.

Karenca: 63 dana
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

LAUDIS je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu i kukuruzu šećercu kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo se može primijeniti jednokratno u količini 2,25 L/ha ili u razdvojenoj (split) primjeni:

- prvo tretiranje u količini 1,125 L/ha,

- drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog u količini 1,125 L/ha.

Utrošak vode: 100-400 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni:  1

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMJENU:

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

KARENCA: 105 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i kukuruzu šećercu.

RADNA ZABRANA: 24 sata

PLODORED: 3 mjeseca nakon primjene sredstva mogu se sijati/saditi sve kulture.

FITOTOKSIČNOST: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG