Sonido


Sonido je kontaktni i želučani insekticid sa sistemičnim akropetalnim svojstvima za tretiranje sjemena kukuruza za suzbijanje zemljišnih štetnika žičnjaka (Elateridae).
Sastav
Tiakloprid, 400 g/l
Formulacija Koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)
   

Kulture i primjene

Kukuruz

Žičnjak

Primijeniti u količini od 0,125 l sredstva po sjetvenoj jedinici (SJ = 50 000 sjemenki) na osnovi najveće gustoće sjetve od 2,2 sjetvene jedinice/ha, odnosno uz maksimalnu sjetvenu normu od 110 000 sjemena/ha.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Upute za uporabu

Ograničenja / Plodored
Sredstvo je namijenjeno samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve.

Prilikom dorade sjemena moraju se koristiti polimeri i ljepila koji omogućuju bolje prianjanje sredstva na sjeme, osim ako ih sredstvo već ne sadrži, u svrhu smanjenja otprašivanja.

Prije distribucije krajnjim korisnicima obvezno provesti Heubach test za „otprašivanje“ na sjemenu kukuruza. Otprašivanje na sjemenu kukuruza ne smije biti veće od 4 g na 100 kg sjemena prema Heubach testu.

Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike za sakupljanje otpadne vode.

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom mjestu, pod ključem, u posebnoj prostoriji odvojenoj od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Zaštititi sredstvo od smrzavanja.

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva SONIDO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sjeme tretirano sredstvom SONIDO ne smije se sijati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Uređaj za primjenu treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Na ambalažu s tretiranim sjemenom potrebno je navesti sljedeće upozorenje:

UPOZORENJE: Sjeme je tretirano s aktivnom tvari tiakloprid iz skupine neonikotinoida. Opasno za pčele. Kod otvaranja vreća s tretiranim sjemenom, kod punjenja i pražnjenja sijačice potrebno je izbjegavati dodir s prašinom i koristiti propisana zaštitna sredstva. Prašinu s dna vreće ne smije se usuti u sijačicu. Prilikom sjetve tretiranog sjemena potrebno je koristiti odgovarajuće sijačice koje omogućuju visoki stupanj inkorporacije u tlo, smanjuju na najmanju mjeru prosipanje i širenje prašine. Pneumatske

sijačice s podtlakom moraju imati nadogradnju (gibljive cijevi koje smanjuju struju zraka i približavaju otpadne čestice tlu) za sjetvu sjemena tretiranog s tiaklopridom. Prilikom sjetve koristiti filtre koji se stavljaju na izlaz iz turbine uređaja za sjetvu, pročišćuju zrak koji izlazi te hvataju prašinu u zraku.

Tretirano sjeme se ne smije sijati po vjetrovitom vremenu. Potrebno je upozoriti pčelare kada se obavlja sjetva tretiranim sjemenom o potrebi premještanja košnica ili zatvaranja pčela. Tretirano sjeme preporučuje se sijati kada je temperatura zraka niža od 12 °C.

Zbog zaštite ptica i divljih vrsta sisavaca tretirano sjeme mora se u potpunosti unijeti (inkorporirati) u tlo, uključujući i krajnje redove. Rasuto sjeme treba odmah pokupiti i ukloniti. Tretirano sjeme ne ostavljati na površini tla.

Sjeme tretirano sredstvom SONIDO ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom.

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu, čak ni nakon miješanja s netretiranim sjemenom.

Sjeme tretirano sredstvom SONIDO ne smije se sijati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Tretirano sjeme i njegove ostatke, kao što su smrvljeno zrno i prašina ne smiju dospjeti u vode. Prazne vreće u kojima je bilo sjeme tretirano sredstvom SONIDO ne smiju se koristiti u druge svrhe već ih je potrebno odložiti na mjesta za odlaganje opasnog otpada.

Mjere zaštite pri radu
Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Prilikom rada spriječiti udisanje prašine sredstva. U prostoru gdje se tretira sjeme moraju biti uključeni uređaji za prozračivanje. U slučaju visoke koncentracije prašine koristiti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica. Za vrijeme rada ne jesti, piti ni pušiti. Prilikom čišćenja uređaja za tretiranje ne smiju se upotrebljavati uređaji za čišćenje koji podižu prašinu. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i kožu tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Pratite nas

Autorsko pravo © Bayer AG