Fungicidi

Ascra Xpro

Fungicidi

Ascra Xpro

Ascra Xpro je fungicid za suzbijanje svih bolesti pšenice i ječma, može se primjeniti u svim razvojnim fazama.

Osim fungicidnog učinka, Ascra biljkama osigurava poboljšani razvoj korjena, toleranciju na sušu te bolju iskoristivost dušičnih hranjiva.

Sastav

protiokonazol 130 g/L
biksafen 65 g/L
fluopiram 65g/L

Formulacija

koncentrat za emulziju (EC)

Pakiranja

1 L i 5 L

Registrirane primjene

Pšenica, raž, pšenoraž, ječam, zob

Karenca

Osigurana je vremenom primjene u pšenici, raži i pšenoraži.

Primjena

Pšenica
Za suzbijanje parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides), žute hrđe (Puccinia striiformis), smeđe hrđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Parastagonospora nodorum = Septoria nodorum), fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) i snježne plijesni (Microdochium nivale).
Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na pšenici je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Raž
Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe hrđe (Puccinia recondita), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na raži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Pšenoraž
Za suzbijanje sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Parastagonospora nodorum = Septoria nodorum), smeđe hrđe (Puccinia recondita), pepelnice (Erysiphe graminis), fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.) i snježne plijesni (Microdochium nivale).
Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na pšenoraži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Ječam
Za suzbijanje parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides), smeđe hrđe (Puccinia hordei), pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), ramularijske pjegavosti (Ramularia collo-cygni).
Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na ječmu je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Zob
Za suzbijanje peplnice (Erysiphe graminis), narančaste hrđe (Puccinia coronata f. sp. avenae), parazitskog polijeganja (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do početka cvatnje (BBCH 61). Na zobi je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Način primjene

Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim prskalicama.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva Ascra Xpro moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Ascra Xpro ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od svijetla, sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na sobnoj temperaturi, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od smrzavanja.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dopuštena.

Plodored

U slučaju propadanja usjeva 3 mjeseca nakon primjene sredstva Ascra Xpro ne smije se saditi lisnato povrće. Sve ostale kulture mogu se sijati/saditi bez ograničenja plodoreda. Tlo na kojem je primjenjivano sredstvo potrebno je preorati prije daljnje sjetve ili sadnje.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva

Sredstvo Ascra Xpro sadrži tri aktivne tvari: biksafen, fluopiram i protiokonazol. Biksafen i fluopiram su aktivne tvari iz kemijske skupine pirazol-karboksamidi. Inhibiraju djelovanje enzima sukcinat dehidrogenaza (SDHI), odnosno mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Širokog su spektra djelovanja. U biljci se vežu na voštani sloj. Fluopiram se premješta translaminarno, a biksafen lokosistemično te imaju preventivno i kurativno djelovanje. Protiokonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. Inhibira djelovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u staničnim membranama. Širokog je spektra djelovanja. U biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje.

Strategija sprječavanja rezistentnosti

Sredstvo Ascra Xpro kombinacije je tri aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja, što umanjuje rizik od pojave i razvoja rezistentnosti. Bez obzira na to, u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva Ascra Xpro neophodno je primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti. Potrebno je držati se ograničenja u vezi maksimalnog broja primjena i uvijek koristiti propisanu količinu sredstva. Sredstvo je preporučljivo primjenjivati preventivno ili najkasnije u početnim fazama razvoja bolesti te izbjegavati kurativnu primjenu sredstva.