Fungicidi

Mikal Flash

Fungicidi

Mikal Flash

Mikal Flash je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje peronospore i crne pjegavosti vinove loze.

Sastav

Fosetil-Al (50 %),
Folpet (25 %)

Formulacija

Močive samodispergirajuće granule (WG)

Pakiranja

1 kg

Priprema sredstva za upotrebu

Odmjerena količina Mikal-a Flash najprije se izmiješa s malo vode, da se dobije kaša bez grudica, a zatim se kaša ulije u prskaličin spremnik, koji je do pola ispunjen vodom. Nakon toga se dolije preostala količina vode. Neprestano se miješa dok se ne dobije jednolična suspenzija. Pripremljeno škropivo treba odmah utrošiti

Primjena

Vinova loza
- Plamenjača (Plasmopara viticola)
Primijeniti u koncentraciji 0,3 - 0,4 % (300 - 400 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l vode/ha. Razmaci između prskanja traju po 14 dana.
- Crna pjegavost (Phomopsis viticola)
Primijeniti u koncentraciji 0,3 % (300 g u 100 l vode) uz utrošak 500 l vode/ha. Prska se u proljeće kad su lozni pupovi u fazi D do E (po Baggioliniju).
Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3

Miješanje

Ne smije se miješati sa EC formulacijama fosfornih insekticida, lužnatim preparatima, bakrenim preparatima i folijarnim gnojivima.

Mikal Flash je kompatibilan sa brojnim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije miješanja s bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj pokusnoj površini.

Ograničenja

Sredstvo se može koristiti tri puta u vegetaciji.

Iskustva s terena

Najbolji je preventivni fungicid za suzbijanje peronospore. Pripravak sadrži i fosfor, sastavni dio kloroplasta, pa zato loze prskane Mikalom flash postanu zdrave zelene boje. Usprkos dugogodišnjoj uporabi protiv peronospore još i danas se nije pokazala otpornost na Mikal flash, zato ostaje jedini pripravak kojeg je moguće primjeniti više puta zaredom.

Zaštita okoliša

Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i izvora voda radeći najmanje 20 m udaljeno.

Skladištenje i čuvanje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.