Herbicidi

Adengo

Herbicidi

Adengo

Adengo je zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sastav

Tienkarbazon-metil 90 g/L,
Izoksaflutol 225 g/L,
Ciprosulfamid 157,1 g/L

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

Pakiranja

250 ml;
1 L;
5 L

Priprema sredstva za upotrebu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.

2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti!

3. Potrebnu količinu sredstva Adengo® uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Primjena

Kukuruz za zrno
- Jednogodišnji širokolisni korovi
- Jednogodišnji travni korovi
Primijeniti u količini 0,44 l/ha.
Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13). Sredstvo učinkovito suzbija:
- lobodu običnu (Atriplex patula),
- običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris),
- lobode (Chenopodium spp.),
- običnu konicu (Galinsoga parviflora),
- kamilice (Matricaria spp.),
- potočnicu (Myosotis sp.),
- veliki dvornik (Polygonum persicaria),
- kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium),
- crnu pomoćnicu (Solanum nigrum),
- srednju mišjakinju (Stellaria media),
- zeleni muhar (Setaria viridis),
- divlju zob (Avena fatua),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu svračicu (Digitaria sanguinalis),
- poljsku ljubicu (Viola arvensis),
- slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i
- koštan (Echinochloa crus-galli).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Kukuruz za silažu
- Jednogodišnji širokolisni korovi
- Jednogodišnji travni korovi
Primijeniti u količini 0,44 l/ha.
Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13).
Sredstvo učinkovito suzbija:
- lobodu običnu (Atriplex patula),
- običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris),
- lobode (Chenopodium spp.),
- običnu konicu (Galinsoga parviflora),
- kamilice (Matricaria spp.),
- potočnicu (Myosotis sp.),
- veliki dvornik (Polygonum persicaria),
- kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium),
- crnu pomoćnicu (Solanum nigrum),
- srednju mišjakinju (Stellaria media),
- zeleni muhar (Setaria viridis),
- divlju zob (Avena fatua),
- jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua),
- običnu svračicu (Digitaria sanguinalis),
- poljsku ljubicu (Viola arvensis),
- slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i
- koštan (Echinochloa crus-galli).
Kukuruz za silažu ne smije se silirati prije faze mliječne zriobe.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Miješanje

Sredstvo Adengo® ne smije se miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja koji su formulirani kao EC i OD, herbicidima koji sadrže aktivne tvari u obliku estera, s tekućim gnojivima i okvašivačima. O mogućnostima miješanja sredstva Adengo s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupniku.

Mogući utjecaj na učinkovitost

Kod primjene sredstva Adengo ® potrebn je spriječiti zanošenje sredstva na sve neciljane biljke poštujući zonu sigurnosti od najmanje 20 metara do susjednih površina.Ako se koriste sapnice (mlaznice,dize) za smanjenje zanošenja od 50% treba poštovati zonu sigurnosti od najmanje 10 metara, a kod sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja od 75% do 90% treba poštovati zonu sigurnosti od najmanje 5 metara do susjednih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih površina.

Ograničenja

Sredstvo Adengo® smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva Adengo® moraju se poštovati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Adengo® ne smije se primjenjivati u krškim poljima te laganim, pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisam veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštovati sigurnosni razmak od površinske vode- mjereći od ruba obale, koji za dopuštenje primjene iznosi najmanje 15 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice,dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.Nikada ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Skladištenje i čuvanje

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom, pod ključem, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od mraza.

Plodored

U slučaju propadanja usjeva nakon primjene sredstva Adengo®, uz zaoravanje na dubinu od 20 cm, smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja (na dubinu od 0,5 m) smiju se sijati/saditi sve ostale kulture.