Nematocidi

Velum Prime

Nematocidi

Velum Prime

Velum Prime je sistemični nematocid s dodatnim fungicidnim učinkom koji suzbija nematode iz rodova Meloidogyne spp., Heterodera spp., Pratyllenchus spp., Ditylenchus spp. i Radopholus spp. te štiti korijen biljke od nematoda i potencijalnih sekundarnih infekcija.

Prednosti

  • Velum Prime je proizvod dobrih ekotoksikoloških svojstava – siguran je za tlo i korisne organizme, opasan za nematode.
  • Pouzdano i učinkovito suzbija nematode pri niskim dozama.
  • Osigurava ranu i dugu zaštitu korijena uz prilagodljivu, jednostavnu primjenu.
  • Dodatno pruža i odličnu zaštitu od pepelnice na plodovitom povrću.

Sastav

Fluopiram (400 g/l)

Formulacija

koncentrirana suspenzija (SC)

Pakiranja

250 ml

Registrirane primjene

Tikvica, lubenica, tikva, paprika, mrkva, duhan, krumpir, rajčica, patlidžan,krastavac, dinja, jagoda (ZP)

Karenca

Karenca
1 dan za: tikvicu, lubenicu (OP), tikvu (OP), krastavac, dinju (OP), jagodu (ZP)
3 dana za: papriku, rajčicu, patlidžan, dinju (ZP), lubenicu (ZP), tikvu (ZP),
14 dana za mrkvu
7 dana za krumpir nije primjenjivo za duhan

Priprema sredstva za upotrebu

Odmjerena količina sredstva ulijeva se u rezervoar sustava za navodnjavanje nakon što se odredi količina vode za ciklus navodnjavanja u kojem će se sredstvo primijeniti. Sredstvo se u rezervoaru dobro promiješa prije puštanja kroz sustav. Uređaji za navodnjavanje moraju biti pravilno kalibrirani.

Primjena

Kada se Velum Prime primjenjuje na otvorenom, dozvoljena je jedna primjena godišnje na svim kulturama za koje je proizvod namijenjen.
Na tikvici, lubenici, tikvi, paprici, rajčici, patlidžanu, krastavcu i dinji protiv nematoda korijenovih kvržica primjenjuje navodnjavanjem sistemom kap po kap pri dozi od 0,625 L/ha u 2000-10000 L vode/ha, 1-3 dana prije presađivanja ili 1-3 dana nakon presađivanja.
Na mrkvi protiv nematoda korijenovih kvržica, mrkvine nematode i nematode smeđe pjegavosti korijena, primjenjuje se prskanjem 1-10 dana prije sjetve u količini od 0,625 L/ha u 200-1000 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu 5-10 cm.
Na duhanu protiv nematoda korijenovih kvržica i duhanove cistolike nematode, primjena, doza i utrošak jednaki su kao i kod mrkve.
Na krumpiru protiv nematoda korijenovih kvržica i krumpirove cistolike nematode, primjenjuje se prskanjem 1-3 dana prije sadnje u količini od 0,625 L/ha u 200-800 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu od 10 cm ILI se primjenjuje prskanjem u redove u prilikom sadnje u količini od 0,625 L/ha u 200 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu od 5 cm. Ako se kod primjene na krumpiru inkorporira na dubinu 10-20 cm, sredstvo se smije primijeniti jednom svake druge godine.
Kada se Velum Prime primjenjuje u zaštićenom prostoru, dozvoljena su najviše dva tretiranja godišnje.
Na rajčici, patlidžanu, paprici, krastavcu, dinji, lubenici, jagodi, tikvici i tikvi u zaštićenom prostoru, primjenjuje se kroz sustav za navodnjavanje sistemom kap po kap pri dozi 0,375 – 0,625 L/ha i utrošku vode 2000 – 6000 L/ha.
Primjenjuje se 1 – 3 dana prije presađivanja ili 1 – 3 dana nakon presađivanja, a moguće je ponoviti tretiranje 15 – 30 dana nakon prve primjene u slučaju jačeg napada nematoda.

Miješanje

Sredstvo VELUM PRIME ne miješati s drugim sredstvima.

Način primjene

Nakon određivanja količine vode za navodnjavanje kapanjem, 50 % količine vode predviđene za primjenu sredstva pušta se kroz sustav bez sredstva. Neposredno nakon toga kroz sustav se pušta 40 % od predviđene količine vode s dodanim sredstvom VELUM PRIME u propisanoj količini. Preostalih 10 % predviđene količine vode za navodnjavanje pušta se bez sredstva.

Ograničenja

Primjena sredstva VELUM PRIME u sjemenskim usjevima (usjevima za proizvodnju sjemena) nije dozvoljena. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Zaštita okoliša

Kod primjene sredstva VELUM PRIME moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo VELUM PRIME ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice,dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Plodored

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: 1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica. 1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom koje također nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. 1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom). 1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom. 2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: 2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode. 3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu: 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti. 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu. 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/zastupniku.

Mjere zaštite pri radu

Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Fitotoksičnost

Primjena sredstva VELUM PRIME može izazvati prolaznu fitotoksičnost na krastavcima u slučajevima primjene nakon sadnje (presađivanja). U svrhu smanjenja rizika od pojave fitotoksičnosti, preporučljivo je sredstvo na krastavcima koristiti u večernjim satima kada je zbog nižih temperatura usvajanje sredstva od strane biljaka manje intenzivno. Na drugim kulturama u kojima je odobrena primjena, ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva potrebno je spriječiti dospijevanje sredstva na kulture u kojima VELUM PRIME nije odobren za primjenu.